Všeobecné obchodní podmínky

Úvod

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než objednáte mé služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi.

Odesláním objednávky dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisuji. Dáváte tím také signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako já připraveni splnit své závazky z následně uzavřené smlouvy.

I. Základní údaje o mně

Petr Čapek
IČO: 06299849
Sídlo: Východní 2615, 470 06 Česká Lípa
Jsem zapsán v Živnostenském rejstříku u MÚ Česká Lípa.
Nejsem plátcem DPH.
Kontaktní telefon: +420 722 145 549

E-mail: info@capekpetr.cz
Adresa pro doručování je shodná se sídlem.
Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Poskytovatel“.

II. Definice pojmů

 1. Web, webové rozhraní. Webem nebo též webovým rozhraním jsou webové stránky umístěné na internetové adrese www.capekpetr.cz.
 2. Služby. Službami jsou služby Poskytovatele prezentované na Webovém rozhraní.
 3. Klient. Klientem je ten, kdo se mnou uzavře smlouvu o poskytování Služeb. Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická nebo právnická osoba) i spotřebitel.
 4. Spotřebitel. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
 5. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení těchto obchodních podmínek, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

III. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, v souvislosti se zakoupením a využitím Služeb Poskytovatele. VOP zároveň stanoví i bližší podmínky pro realizaci a poskytování Služeb.
 2. Poskytování Služeb probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb (dále též jen „Smlouva“) uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.
 3. Výslovně upozorňuji a vyhrazuji si právo, že mnou poskytované Služby stejně jako Webové rozhraní nemusí být vždy dostupné.

IV. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Jako Klient objednáváte Služby přes Webové rozhraní,  odesláním objednávkového formuláře, prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 2. Seznam a popis Služeb je uveden na Webovém rozhraní včetně cen, popisu hlavních vlastností, obsahu, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace Služeb uvedené na Webovém rozhraní jsou informativního charakteru.
 3. Pro objednání přes Webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávané službě (zaškrtnutím zvolené služby), a vyberete způsob úhrady. Před odesláním objednávky je vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“.
 4. Jako Poskytovatel nejsem povinen přijmout objednávku a uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 5. Přijetí objednávky vám potvrdím e-mailem na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce. Do okamžiku doručení potvrzení o přijetí objednávky je možné telefonicky nebo e-mailem na adresu uvedenou v čl. I. VOP objednávku zrušit.
 6. Smlouva se uzavírá distančním způsobem a je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky.
 7. V případě pochybností vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
 8. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce.

V. Cena, záloha a platební podmínky

 1. Cena. Cena služeb je uvedena na Webovém rozhraní. Nejsem plátcem DPH, není tedy rozlišována cena s daní nebo bez daně. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s poskytováním Služby nejsou.
 2. Sjednanou cenou je cena uvedená u Služby v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinen vám za takovou zjevně chybnou cenu Službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Vzhledem k charakteru služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Objednat s povinností platby“) je již konečnou cenou.
 4. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, vyžaduji platbu předem a službu poskytuji až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 5. Způsoby platby. Sjednanou cenu je možné uhradit bankovním převodem na můj bankovní účet nebo online platební kartou prostřednictvím platební brány.
 6. Způsob platby – bankovním převodem. Pokyny k platbě jsou součástí potvrzení objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba správně spárována. Cena se hradí v korunách českých.
 7. Způsob platby – platební kartou. Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte od své banky, o potvrzení operace v mobilní aplikaci své banky apod.

  Online platby pro mě zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

  Kontakty pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

 8. Splatnost. Cena je splatná do 7 dnů od data vystavení objednávky, není-li výslovně mezi námi dohodnuto jinak. Datum splatnosti je uvedené na objednávce. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.
 9. Daňové doklady a faktury zasílám v elektronické podobě na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

VI. Dodací a storno podmínky

  A. Dodací a storno podmínky – společné pro všechny služby
 1. Při poskytování Služeb se řídím platnými právními předpisy a poskytuji je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, své odbornosti a s ohledem na veškeré vámi sdělené údaje, jež mají význam pro řádné poskytování Služeb. Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit mi veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí Služeb, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně mi kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí Služeb potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování Služeb nebo v souvislosti s tím jsou považované za důvěrné a jak vy, tak já se zavazuji o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsem oprávněna od vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené vaším podpisem.
 2. Způsob dodání. Služba bude dodána dle podmínek uvedených v popisu Služby na Webovém rozhraní, pokud se výslovně nedohodneme jinak.
 3. Je-li sjednána dodací lhůta, začíná běžet pracovní den následující po zaplacení celé ceny služby na můj bankovní účet. V případě služeb poskytovaných zdarma začíná běžet pracovní den následující po potvrzení objednávky.
 4. Balíčky. V případě zakoupení balíčku služeb je jejich čerpání možné 6 měsíců od uzavření Smlouvy. V případě nevyčerpání části služeb z důvodů na straně zákazníka se uhrazené prostředky za tyto části nevrací.
  B. Dodací a storno podmínky – pro službu „Online konzultace“
 1. Termín. Termín konzultace si vybíráte v rezervačním systému. Odkaz vám pošlu e-mailem s potvrzením o přijetí objednávky. V případě, že vám žádný z dostupných termínů v rezervačním systému nevyhovuje, jste oprávněni od Smlouvy odstoupit. Pokud neprovedete rezervaci termínu do 1 měsíce od uzavření Smlouvy, jsem oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy před provedením rezervace termínu vracím zálohu v plné výši.
 2. Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že nebudete v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebudu připravena já, promeškaný čas vám nahradím prodloužením domluvené délky konzultace nebo náhradním termínem.
 3. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace, vyúčtuji 100 % ceny objednané konzultace.
 4. Změna termínu. O změnu termínu můžete požádat nejpozději 48 hodin před rezervovaným termínem konzultace. Tuto možnost lze pro každou z objednaných konzultací využít pouze jednou. V případech hodných zvláštního zřetele je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky.
 5. Při změně termínu konzultace v době kratší než 48 hodin může být účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny.
 6. V případě zásahu vyšší moci (např. při výpadku elektrické energie či internetového připojení) si vyhrazuji právo konzultaci jednostranně zrušit. V takovém případě máte nárok na náhradu neproběhlého času konzultace v náhradním termínu.
  C. Dodací a storno podmínky – pro službu „Zpětná vazba“ a „Pomoc s výběrem“
 1. Dodací lhůta. Dodací lhůta pro variantu „První pohled“ je 5 pracovních dnů. Dodací lhůta pro variantu „Běžný pohled“ jsou 3 pracovní dny. Dodací lhůta pro variantu „Detailní pohled“ je dohodnuta individuálně.
 2. Materiály a součinnost. Klient se zavazuje po uzavření Smlouvy bezodkladně dodat veškeré materiály, k nimž je služba vyžadována, poskytnout potřebné přístupy a potřebnou součinnost. Při neposkytnutí materiálů, přístupů nebo součinnosti jsem oprávněn od Smlouvy odstoupit.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Klient bere na vědomí, že při zakoupení Služby „Zpětná vazba“ a „Pomoc s výběrem“ je Služba poskytována bezprostředně po uzavření Smlouvy a zaplacení ceny. Pokud již Poskytovatel s plněním začal nebo již část či celé plnění poskytl, je tím vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 NOZ a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny.
 2. Klient bere na vědomí, že pokud si v případě konzultací zvolí termín poskytnutí Služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je po zahájení konzultace vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 NOZ a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny.
 3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto VOP či smlouvy Klientem nebo při nevhodném, urážejícím a podobném jednání Klienta vůči Poskytovateli. Odstoupení je účinné doručením oznámení Klientovi na adresu elektronické pošty Klienta uvedenou v objednávce.
 4. Odstoupení od Smlouvy ze strany Klienta musí být zasláno e-mailem na adresu uvedenou v čl. I
 5. V případě odstoupení od Smlouvy je uhrazená cena vrácena do 7 dnů od doručení oznámení.

VIII. Reklamační podmínky

 1. Je-li zakoupeným produktem služba, Klient je oprávněn v souladu s ust. § 1914 NOZ uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatele e-mailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatel potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.
 2. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu info@capekpetr.cz

IX.  Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na e-mailové adrese uvedené v čl. I VOP.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění. Kontrolním orgánem je příslušný Živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta vyplývajících ze Smlouvy.
 2. Mé Služby jsou poskytovány s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě poskytnutých Služeb sami dosáhnete.
 3. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
 4. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.
 5. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.
 6. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 5. 9. 2023